(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

PROJEKT NA-MA POTI


     

PROJEKT NA-MA POTI
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

NARAVOSLOVNA PISMENOST

Naravoslovna pismenost je posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za prepoznavanje bistvenih vprašanj oziroma problematike, pridobivanje novega znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov in izpeljevanje ugotovitev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, povezanih z naravoslovnimi znanostmi. Je tudi zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše snovno, intelektualno in kulturno okolje ter pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč človek.

MATEMATIČNA PISMENOST

Matematična pismenost je posameznikova sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika.

                                                                                               (Povzeto po definicijah v raziskavi PISA.)

 

Poglavitni cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Krepiti želimo predvsem naslednja štiri področja:

  • kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT;
  • reševanje avtentičnih problemov z IKT;
  • odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj-učenec, odnos do predmeta, učenja itd.);
  • sodelovalno timsko delo v VIZ, krepitev vertikalnega povezovanja.

S projektom bomo pridobili primere dobre prakse, razvili bomo didaktične pristope in pedagoške strategije, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti. Razvijali bomo kurikule za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja ter metodologijo in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti.

(Povzeto po ZRSŠ, Projekt NA_MA POTI.)

V projektu sodelujejo fakultete, ZRSŠ in 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so razdeljeni na razvojne in implementacijske, naša šola spada med slednje. Projekt traja pet let in se bo zaključil leta 2022, ker smo v tem šolskem letu s projektom šele začeli, trenutno potekajo izobraževanja – seminarji in webinarji – ter študij literature.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.