(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke, cenjeni zaposleni.

V nadaljevanju vam predstavljamo osnovne informacije glede pričetka izvajanja pouka v šolskem letu 2020/2021. Gre za zelo kratek povzetek predstavitve različnih možnih variant izvajanja pouka po MODELIH.

Posamezni modeli temeljijo na smernicah Ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), predvsem pa na naših izkušnjah izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2019/2020, pa tudi na rezultatih raziskave ZRSŠ in kadrovskih ter prostorskih pogojih naše šole.

MODELI za izvajanje pouka so zasnovani tako, da jih bo mogoče udejanjiti kadarkoli med šolskim letom – odvisno od epidemiološkega stanja v Sloveniji, pa tudi v naši sredini (ožji in širši okolici).

Pripraviti se moramo na različne organizacijske oblike, a katera bo 1. 9. 2020 prišla v poštev, bo odvisno od Sklepa Vlade RS oziroma pristojne ministrice za izobraževanje.

O tem vas bomo sproti obveščali, zato vas vabimo, da spremljate naše spletne strani.

MODEL A

Pouk je zaradi zdravstvenih razmer od 1. 9. 2020 dalje organiziran brez omejitev, za vse učence 1.–9. razreda v šoli, tako kot je bilo pred razglasitvijo epidemije. To je osnovni/izhodiščni model, na podlagi katerega je izdelan tudi Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/2021, brez izrednih ukrepov.

MODEL B

Pouk je organiziran za vse učence 1.–9. razreda v šoli, vendar z omejitvami – priporočili NIJZ in smernicami MIZŠ oziroma ZRSŠ, kot smo ga izvajali od 3. 6. 2020 dalje. Pouk poteka po urniku, v skupinah s čim manj mešanja učencev, razen izjem, ko jih lahko družimo (OIP, NIP, JUV, OPB in določene omejitve ID), a je pri tem ključno in obvezno dosledno/sprotno poimensko evidentiranje učencev (učinkovitejša sledljivost).

Za prihod v šolo in odhod iz nje, za prehranjevanje, čiščenje, razkuževanje, vzdrževanje higiene, … veljajo posebni režimi ali protokoli (Pravila hišnega reda na OŠ Lovrenc na Pohorju v času omejitev), s katerimi so seznanjeni vsi udeleženci VIZ procesa, vsak na svojem področju.

Učenci v odmorih ostajajo v razredih, gibanje v šoli je ob upoštevanju razdalje 1,5 m, nošenje mask je obvezno za vse zaposlene in za vse učence od 6. do 9. razreda ob vstopu v šolo in do izstopa iz nje ves čas (zaposleni tudi v vseh zaprtih prostorih ter v razredu na razdalji, ki je manjša od 3 m) ter na hodniku (učenci jih v razredu ne nosijo).

MODEL C

Omejitve glede števila razredov/oddelkov – zaradi zdravstvenih razmer kombinacija pouka v šoli in na daljavo. Lahko je 1.–3. razreda oziroma 1.–5. razreda pouk v šoli, odvisno od kadrovskih in prostorskih pogojev. Ni mešanja oddelkov/skupin, razen redkih izjem, ko jih lahko družimo in zanje velja poseben režim. Za prihod v šolo in odhod iz nje ter za izvajanje pouka samega in razširjenega programa veljajo posebna pravila ali protokoli, ki so v skladu z omejitvami – priporočili NIJZ in smernicami MIZŠ oziroma ZRSŠ, kot smo jih izvajali v času od 1. 6. 2020 dalje.

Z učenci 6.–9. razreda izvajamo izobraževanje na daljavo, v skladu s pedagoškimi priporočili ZRSŠ. Oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk/izobraževanje na daljavo, pri čemer je pomembna uporaba istega komunikacijskega kanala do vseh učencev, nujno pa je, da predhodno pridobimo podatke o tehnoloških in tehničnih zmožnostih (IKT) učencev.

MODEL D

Pouk je za vse učence 1.–9. razreda organiziran na daljavo, v skladu s smernicami in pedagoškimi priporočili ZRSŠ. Vsi učitelji uporabljajo isti komunikacijski kanal z učenci, oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk/izobraževanje na daljavo.

MODEL BC1

Ko posamezen razred ali več razredov/oddelkov zaradi zdravstvenih razmer ne sme v šolo, z njimi izvajamo pouk na daljavo, z ostalimi pa nadaljujemo s poukom v šoli (ali po MODELU B ali po MODELU C). Če/ko gre za krajšo ali daljšo odsotnost učencev in morda tudi posameznih zaposlenih iz šole, so temu prilagojene tudi vse ostale spremljevalne dejavnosti za izvajanje obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja (urnik, kader, dežurstva, prehrana, šolski zvonec …).

O tem odloči ravnateljica na podlagi predloga regijske epidemiološke službe NIJZ.

MODEL BC2

Ko posamezna šola ali več šol v določeni regiji zaradi zdravstvenih razmer ne sme izvajati pouka v šoli, izvajamo pouk/izobraževanje za vse 1.–9. razreda na daljavo. Pouk poteka v skladu s smernicami/priporočili ZRSŠ in na način, kot je navedeno v MODULU C in/ali MODULU D.

O tem odloči Vlada RS oziroma ministrica pristojna za izobraževanje, na podlagi predloga regijske epidemiološke službe NIJZ, po 1. septembru 2020 oziroma kadarkoli med šolskim letom, če/ko je potreba.

Spoštovani vsi,

Zahvaljujem se vam za razumevanje in pomoč, kajti le skupaj bomo zmogli, pa naj delamo po kateremkoli od predlaganih oziroma predstavljenih MODELOV.

Da bodo naši učenci, vaši otroci, lahko pridobili v teh težkih, izrednih časih ter v nevsakdanjih in nezavidljivih razmerah od pouka/izobraževanja v šoli ali na daljavo čim več, prosim vas starše, pa tudi strokovne delavce in ostale zaposlene ter predvsem učenke in učence, za potrpežljivost, za sprejemanje novosti (drugačnega in dodatnega dela), konstruktivno sodelovanje in pomoč, za strpnost, zlasti pa za odgovoren odnos do dela, učenja in poučevanja ter upoštevanja omejitev, ki bodo menda še kar nekaj časa z nami.

Za ohranitev VARNOSTI nas vseh še naprej skrbimo za:
HIGIENO ROK in KAŠLJA
vzdrževanje DISTANCE 1,5 – 2 m
nošenje MASK, kjer je to nujno in potrebno (ali predpisano)
upoštevanje Pravil hišnega reda
ODGOVORNOST do sebe in do drugih …

Zaenkrat velja, da se dobimo 1. septembra v šoli 🙂

Pa lepo in zdravo preživite še iztekajoče se dopustniške dni. Lepo vas pozdravljam, ravnateljica Marija Osvald Novak

Dostopnost