(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Vodja Petra Krivc,

člani tima: Marija Osvald Novak, Andrej Čokl,  Sara Toure, Natalija Kraner

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

  • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
  • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
  • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
  • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
  • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

KRATEK OPIS:

Aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence učencev.

Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za organizatorje oziroma koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov.

V okviru projekta »Dvig digitalne kompetentnosti« in opravljenih refleksijah, usposabljanjih ter identifikaciji prioritet bomo načrtovali lastne digitalne strategije.

FINANČNA PODPORA:

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.

AKTIVNOSTI, KI JIH IZVAJAMO NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2022/2021

 

Spodaj so navedene delavnice, ki jih izvajamo v tem šolskem letu.

Kaj Dejavnost Kdaj Kdo je zadolžen
1.     pedagoška delavnica Teams in OneNote September 2022 Petra Krivc
2.     pedagoška delavnica Spletna stran in objavljanje na spletni strani September 2022 Petra Krivc
3.     pedagoška delavnica Izdelava videoposnetka Oktober 2022 Natalija Kraner
4.     pedagoška delavnica Učim se z miselnimi vzorci 27. Oktober 2022 Sara Toure
5.     pedagoška delavnica Anketa EnaA November 2022 Boris Kojc
6.     pedagoška delavnica Uporaba Canve November 2022 Polona Bedenik
7.     pedagoška delavnica Univerzalnost interaktivne table December 2022 Andrej Čokl
8.     pedagoška delavnica Uporaba 3D tiskalnika Januar 2023 Boris Kojc
9.     pedagoška delavnica Verodostojnost podatkov na spletu Februar 2023 Barbara Rocek Bregar
10.  pedagoška delavnica Od vklopa do uporabe 13. Oktober 2022 Andrej Čokl

11.     pedagoška delavnica

Uporaba Excela

Marec 2023

Petra Krivc

12.     pedagoška delavnica

Navajanje literature

April 2023

Barbara Rocek Bregar

Izobraževanje Arnes

Kaj

Kdaj

Kdo

MOOC – Moja digitalna identiteta

10. 10. 2022 ob 13.00

7. 11. 2022 ob 13.00

5. 12. 2022 ob 13.00

¼ učiteljskega kadra

MOOC – Varna raba interneta in naprav

10. 10. 2022 ob 13.00

7. 11. 2022 ob 13.00

5. 12. 2022 ob 13.00

¼ učiteljskega kadra

Seminar za razvoj digitalnih kompetenc učiteljev na področju

1.     Poklicnega delovanja

2.     Digitalni viri

3.     Poučevanje in učenje

4.     Vrednotenje

5.     Opolnomočenje učencev

6.     Vodenje in podpora učencev pri pridobivanju digitalnih kompetenc

16. 1. 2023 – 24. 2. 2023

27. 2. 2023 – 24. 3. 2023

27. 3. 2023 – 21. 4. 2023

Ravnateljica

Vodja tima

Člani tima

Dostopnost