(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

PROJEKT NA-MA POTI

Vodja tima je Mateja Žerjav.

PROJEKT NA-MA POTI
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)
Mateja Žerjav, vodja tima NA-MA POTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

NARAVOSLOVNA PISMENOST
Naravoslovna pismenost je posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za prepoznavanje bistvenih vprašanj oziroma problematike, pridobivanje novega znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov in izpeljevanje ugotovitev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, povezanih z naravoslovnimi znanostmi. Je tudi zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše snovno, intelektualno in kulturno okolje ter pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč človek.

MATEMATIČNA PISMENOST
Matematična pismenost je posameznikova sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika.
(Povzeto po definicijah v raziskavi PISA.)

Poglavitni cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Krepiti želimo predvsem naslednja štiri področja:

 • kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT;
 • reševanje avtentičnih problemov z IKT;
 • odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj-učenec, odnos do predmeta, učenja itd.);
 • sodelovalno timsko delo v VIZ, krepitev vertikalnega povezovanja.

S projektom bomo pridobili primere dobre prakse, razvili bomo didaktične pristope in pedagoške strategije, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti. Razvijali bomo kurikule za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja ter metodologijo in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti.
(Povzeto po ZRSŠ, Projekt NA_MA POTI.)

V projektu sodelujejo fakultete, ZRSŠ in 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so razdeljeni na razvojne in implementacijske, naša šola spada med slednje. Projekt traja pet let in se bo zaključil leta 2022, ker smo v tem šolskem letu s projektom šele začeli, trenutno potekajo izobraževanja – seminarji in webinarji – ter študij literature.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

DOPOLNJEN ZAPIS 2021/2022

Razvojno-raziskovalni projekt NA-MA POTI poteka že peto leto, kot večleten projekt se bo zaključil aprila 2022 z zaključno konferenco. Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot implementacijski VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

V letošnjem šolskem letu se bomo posvetili 3. gradniku, torej odnosu do naravoslovja in matematike, hkrati pa bomo še naprej izvajali dejavnosti, ki podpirajo 1. in 2. gradnik. Lani smo začeli s kolegialnimi hospitacijami, s katerimi bomo nadaljevali. V okolju Teams je za člane šolskega projektnega tima zaživela spletna učilnica NA-MA POTI, ki jo bomo tudi letos polnili z zanimivimi vsebinami.

Članov šolskega projektnega tima je 17, ravnateljica, dve vzgojiteljici in 14 učiteljev. V šolskem letu 2021/2022 bomo opravili naslednje naloge:

 • udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem;
 • udeležba na centralnih in regijskih usposabljanjih (različnih usposabljanj se udeležijo različni člani PT), kjer člani aktivno sodelujejo ter nato posredujejo usvojeno znanje ostalim članom PT na šoli (nekatera usposabljanja bodo potekala tudi na daljavo);
 • sooblikovanje načrta nadaljnjih aktivnosti v projektu glede na analizo stanja;
 • preizkušanje primerov dejavnosti, razvoj novih primerov;
 • podajanje povratne informacije oz. evalviranje didaktičnih pristopov in strategij;
 • izvajanje medsebojnih hospitacij;
 • predstavitev primerov praks na delovnih srečanjih ali usposabljanjih;
 • sodelovanje pri evalvaciji in merjenju napredka kompetenc;
 • sodelovanje pri srečanjih, ki bodo potekala v mreži med IVIZ in RVIZ v OE ZRSŠ;
 • sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta.
Dostopnost